UWAGA! Konkurs na imię skrzata Galerii BT - do wygrania nagroda o wartości 300zł!

UWAGA! Konkurs na imię skrzata Galerii BT – do wygrania nagroda o wartości 300zł!

Ogłaszamy „Konkurs na imię skrzata Galerii BT” z nagrodą o wartości 300 zł!

Zasady konkursu są proste – należy:
a) polubić stronę facebook Galerii BT;
b) polubić i udostępnić na swoim profilu post z konkursem;
c) w komentarzu pod postem napisać proponowane imię dla skrzata (rzeźba znajdująca się na Placu Wolności, na wysokości Domu Handlowego „Rywal”).

Regulamin poniżej:

Regulamin „Konkursu na imię dla skrzata Galerii BT”

1. Cel konkursu.
Celem konkursu jest promocja Galerii BT, lokalnej twórczości oraz upowszechnienie dorobku kulturowego regionu Borów Tucholskich.

2. Organizator konkursu.
Organizatorem konkursu jest Tucholski Ośrodek Kultury z siedzibą przy Placu Zamkowym 8, 89-500 Tuchola.

3. Zasady konkursu.
Aby wziąć udział w konkursie należy:
a) polubić stronę facebook Galerii BT;
b) polubić i udostępnić na swoim profilu post z konkursem;
c) w komentarzu pod postem napisać proponowane imię dla skrzata (rzeźba znajdująca się na Placu Wolności, na wysokości Domu Handlowego „Rywal”).

4. Uczestnictwo w konkursie.
Uczestnikiem konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, z wyłączeniem pracowników organizatora konkursu – Tucholskiego Ośrodka Kultury oraz członków ich rodzin. Uczestnictwo
w konkursie oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku, zgodnie z punktem 9. niniejszego Regulaminu.

5. Wyłonienie zwycięzcy konkursu.
Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez jury konkursu, które będzie obradować w składzie:
– Dyrektor Tucholskiego Ośrodka Kultury Piotr Mówiński;
– Pracownik Galerii BT Adriana Basta-Jasnoch
– Pracownik Tucholskiego Ośrodka Kultury Aleksandra Gierszewska.

6. Nagroda.
Organizator konkursu przewidział jedną nagrodę dla zwycięzcy. Jest to wieża Blaupunkt o wartości 300,00 zł.

7. Czas trwania konkursu:
Konkurs rozpoczyna się 13 lipca 2018 r. z chwilą publikacji stosownej informacji na profilu Galerii BT na portalu społecznościowym Facebook i trwa do 19 lipca 2018 r. do godziny 24:00.

8. Rozstrzygnięcie konkursu.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 21 lipca 2018 r. podczas festynu pn. „Dzień Folkloru Borowiackiego”, który odbędzie się w godzinach 12:00 – ….. w Parku Zamkowym w Tucholi (za Urzędem Miejskim). Wówczas zostanie wręczona nagroda dla zwycięzcy. W przypadku nieobecności laureata podczas wspomnianego festynu, organizator skontaktuje się z nim za pośrednictwem portalu Facebook i uzgodni sposób odbioru nagrody.

9. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystanie wizerunku uczestnika przez Tucholski Ośrodek Kultury z siedzibą przy Placu Zamkowym 8, 89-500 Tuchola (dalej TOK) oraz Galerię BT z siedzibą przy ul. Szkolnej 2a, 89-500 Tuchola (dalej GBT), danych udzielonych/ wizerunku utrwalonego w ramach uczestnictwa w „Konkursie na imię skrzata Galerii BT”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz Regulaminem Ochrony Danych Osobowych.
Oznacza to również zgodę na wykorzystanie wizerunku przez inne osoby współpracujące z TOK i GBT, w tym na obrót egzemplarzami nośników, na których utrwalono ten wizerunek, na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób, w celu prawidłowej realizacji Konkursu lub opublikowania materiałów informacyjnych i promocyjnych Konkursu w: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; prasie; broszurkach, ulotkach, plakatach, teaserach i innych materiałach reklamowych.
TOK i GBT mogą przenieść na inne podmioty prawo do korzystania z wizerunku jedynie
w zakresie wynikającym z niniejszej Zgody.
Jednocześnie jest to oświadczenie, że niniejszą zgodę udziela się nieodpłatnie i bezterminowo.

_________
Zdjęcia: Gmina Tuchola

Regulamin PDF -> Regulamin_Konkursu na imię skrzata 

Projekt UE Facebook Youtube Instagram