Regulamin I Regionalnego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego `Nasze zachwyty - OWADY`

Regulamin I Regionalnego Konkursu Plastyczno-Fotograficznego `Nasze zachwyty – OWADY`

Zapraszamy dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów do wzięcia udziału w I Regionalnym Konkursie Plastyczno-Fotograficznym pt. `Nasze zachwyty – OWADY`. Regulamin w poście.

Nasze społeczeństwo jest coraz bardziej zabiegane. Często nie potrafimy dostrzec piękna wokół nas… A piękno czai się na każdym kroku. Kropla rosy na wiosennym liściu, nastroszony ptak w zimowej scenerii lub…

W pierwszej edycji naszego konkursu zachęcamy Was do zejścia do parteru. Zerknijcie pod liść, w źdźbła trawy, w płatki kwiatów i narysujcie, sfotografujcie swój zachwyt – OWADAMI.

ORGANIZATOR I SPONSOR NAGRÓD:

– Tucholski Ośrodek Kultury

PARTNERZY:

– Przedszkole nr 1 w Tucholi

– Szkoła Podstawowa w Pruszczu

PATRONATY HONOROWE

– Firma `Pentel` – sponsor nagród

– Burmistrz miasta Tuchola

-`Mergus` – Dawid Kilon

PATRONAT MEDIALNY:

– `Tygodnik Tucholski`

I. CELE KONKURSU:

1. Propagowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży i obserwacji przyrody.

2. Rozbudzanie zainteresowania plastyką i fotografią.

3. Kształtowanie wrażliwości i poczucia estetyki.

4. Promocja piękna Borów Tucholskich.

5. Pobudzanie wyobraźni plastycznej.

6. Promocja talentów i umiejętności, prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.

II. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Bohaterem prac plastycznych i fotograficznych ma być owad/owady przedstawione w

różnych sytuacjach i miejscach, w środowisku naturalnym.

2. Konkurs adresowany jest do wychowanków przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów,

domów kultury, stowarzyszeń (dopuszcza się również możliwość zgłoszeń

indywidualnych bez patronatu placówek).

3. Obowiązują dwie formy konkursu z podziałem na grupy wiekowe:

I. Konkurs plastyczny

– dzieci w wieku przedszkolnym

– klasy 1-3 szkoły podstawowej

– klasy 4-7 szkoły podstawowej

– gimnazjum

I. Konkurs fotograficzny

– klasy 4-7 szkoły podstawowej

– gimnazjum

1. Każdy uczestnik może przedstawić jedną pracę (dzieci młodsze w konkursie

plastycznym, a młodzież po jednej pracy w konkursie plastycznym i fotograficznym).

– praca plastyczna od formatu A3 do formatu A1 wykonana dowolną techniką płaską

(rysunek, malarstwo, grafika, collage). Prace nie powinny zawierać materiałów sypkich

oraz nie powinny być zrolowane i poniszczone. Nadesłane prace nie mogą stanowić

pracy grupowej.

– praca fotograficzna – fotografia w formie papierowej o wymiarach 15 x 21 cm oraz

zdjęcie nagrane na nośniku (CD/DVD) lub jako załącznik do wiadomości e-mail na adres

k.piotrowska@op.pl (prace muszą być w formacie JPG o wymiarach 1200×1600 pikseli,

proszę opisać zdjęcia w emailu). Technika wykonania pracy jest dowolna. Nadesłane

fotografie nie mogą stanowić pracy grupowej.

1. Każdą pracę należy czytelnie podpisać na odwrocie pracy:

– imię i nazwisko autora, wiek, klasa

– tytuł pracy

– instytucja, adres, telefon, email

– imię i nazwiska opiekuna

1. Prace, które nie będą spełniały wyżej wymienionych wymogów, będą odrzucone.

1. Prace fotograficzne wysłane tylko drogą elektroniczną lub tylko drogą papierową

nie będą brane pod uwagę!

1. Fotografie, na których będą się znajdować znaki (np. daty) będą dyskwalifikowane.

1. Koszty przygotowania i dostarczenia prac ponosi uczestnik konkursu.

III. TERMINY:

1. Prace należy przesyłać do 25 maja 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego),

na adres:

Tucholski Ośrodek Kultury

Plac Zamkowy 8

89-500 Tuchola

( z dopiskiem `Owady`)

2. O werdykcie jury oraz o dacie podsumowania organizatorzy poinformują laureatów pisemnie

(e-mail, poczta) lub telefonicznie.

IV. NAGRODY:

1.Powołane przez organizatorów jury dokona oceny nadesłanych prac oraz zadecyduje o

podziale nagród. Decyzje jury są ostateczne.

2. Prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:

a) przedszkole (PRACE PLASTYCZNE)

b) klasy 1-3 szkoły podstawowej (PRACE PLASTYCZNE)

c) klasy 4-7 szkoły podstawowej (PRACE PLASTYCZNE I PRACE FOTOGRAFICZNE)

d) gimnazjum (PRACE PLASTYCZNE I PRACE FOTOGRAFICZNE)

3. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla laureatów I, II i III miejsca w każdej grupie

wiekowej oraz wyróżnienia. Prace plastyczne i fotograficzne oceniane są odrębnie.

4. Ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem nagród odbędzie się w czerwcu 2018 r. Koszty

dojazdu na uroczyste podsumowanie ponosi uczestnik.

V. USTALENIA KOŃCOWE:

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie

danych osobowych do celów organizacyjnych Tucholskiego Ośrodka Kultury oraz na publikację

prac i wizerunku (zdjęć i nagrań wykonanych podczas imprezy) w materiałach promocyjnych,

prasie lokalnej, na stronie internetowej TOK, na profilu społecznościowym Facebook oraz na

stronach internetowych instytucji współpracujących, do celów edukacyjnych

i popularyzatorskich.

2. Administratorem danych jest Tucholski Ośrodek Kultury w Tucholi.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wyróżnionych i

nagrodzonych prac w materiałach promocyjnych imprezy.

4. Prace nie będą odsyłane przez organizatora.

5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

6. Koordynator konkursu: Katarzyna Piotrowska (k.piotrowska@op.pl)

 

Projekt UE Facebook Youtube Instagram