Ognisko Muzyczne

Ognisko Muzyczne

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Ogniska Muzycznego składają w biurze Tucholskiego Ośrodka Kultury podanie (załącznik nr 1 do regulaminu) wrz z wypełnionym kwestionariuszem osobowym (załącznik nr 2 do regulaminu). W przypadku kandydatów niepełnoletnich kwestionariusz podpisują rodzice (opiekunowie prawni). Kwestionariusze osobowe należy składać najpóźniej do dnia wyznaczonego spotkania organizacyjnego w danym roku szkolnym.

Wraz z podaniem o przyjęcie do Ogniska rodzicie (opiekunowie prawni) składają deklarację uiszczania opłat wraz z oświadczeniem o akceptacji niniejszego regulaminu oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3 do regulaminu).

Rezygnację z nauki w ramach Ogniska składa się w formie pisemnej. W imieniu uczniów niepełnoletnich rezygnację składają rodzice (opiekunowie prawni).

Koszt zajęć indywidualnych wynosi 35zł za jedną lekcję .Wysokość czesnego miesięcznie wynosi 140zł. Płatność za zajęcia dokonywana jest miesięcznie z góry do 10-go dnia danego miesiąca.

$Pobierz pliki PDF:

@ Załączniku do regulaminu Regulamin str. 1 Regulamin str. 2 Regulamin str. 3 Regulamin str. 4

Galeria:Ognisko Muzyczne

Projekt UE Facebook Youtube Instagram