Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Wstęp deklaracji

TUCHOLSKI OŚRODEK KULTURY zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony www zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.toktuchola.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Tucholski Ośrodek Kultury

Plac Zamkowy 8
89-500 Tuchola
Telefon: 52 334 33 88
Faks: 52 334 33 88
E-mail: tok@tuchola.pl
Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Tucholskiego Ośrodka Kultury na platformie ePUAP: /Tucholski_Osrodek_Kultury/SkrytkaESP

Wiejski Dom Kultury

Ul. Wczasowa 1

89-502 Raciąż

tel.: 52 336 17 66

Data publikacji strony internetowej: 18.05.2017r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.01.2021r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Serwis zawiera dokumenty PDF oraz WORD, które nie posiadają logicznej struktury lub są skanami dokumentów.
Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików/artykułów tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać odpowiednią strukturę, czcionkę, justowanie itd.).Serwis zawiera dokumenty PDF oraz WORD.
Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie ze skanów dokumentów.
W przypadku, gdy konieczne jest zamieszczenie dokumentu zeskanowanego (np. plakaty, plany, mapy itp.) redaktorzy starają się zamieszczać dodatkowo pliki PDF w postaci cyfrowej/elektronicznej dokumentu.
Redaktorzy publikując artykuły na stronie www osadzają tekst bezpośrednio w serwisie – jeśli jest to możliwe.

Redaktorzy strony www dołożą wszelkich starań, aby nowe artykuły oraz załączniki przygotowywane były poprawnie.

 

Ułatwienia na stronie www.toktuchola.pl

Niektóre zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego.
Część zamieszczonych plików nie jest dostępnych cyfrowo.
Niektóre linki otwierają się w nowym oknie.
Nie ma możliwości poruszania się bez pomocy myszki – możliwe jest poruszanie się za pomocą klawisza TAB.

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
OPERA
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Strona spełnia wymagania WCAG 2.1.

Dane kontaktowe jednostki znajdują się w stopce strony i w zakładce KONTAKT.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 18.12.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Patrycja Walkowiak

e-mail: fundusze-p@toktuchola.pl
Telefon: 52 334 33 88 wew. 28

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.
W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub jej elementów (artykuły, załączniki, treść itp.) prosimy o kontakt e-mailowy: fundusze-p@toktuchola.pl lub tok@tuchola.pl

 

Dostępność architektoniczna

Tucholski Ośrodek Kultury

Zapewniono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu od strony głównego wejścia do budynku. Tucholski Ośrodek Kultury posiada 2 wejścia: wejście główne – front budynku oraz wejście z tyłu budynku. W 2021r. otoczenie Tucholskiego Ośrodka Kultury będzie poddane przebudowie, co utrudni dostępność dla osób niepełnosprawnych (roboty drogowe, wykopy).

1)      Do wejścia głównego budynku Tucholskiego Ośrodka Kultury można wejść korzystając z podjazdu dla osób niepełnosprawnych lub pokonując jeden stopień – front budynku. Drzwi otwierają się automatycznie.

2)      Do wejścia z tyłu budynku prowadzą schody.

Budynek Tucholskiego Ośrodka Kultury jest wyposażony w windę dla osób niepełnosprawnych, która umożliwia pokonanie barier architektonicznych w postaci schodów wewnątrz budynku. Obsługę windy zapewnia pracownik Tucholskiego Ośrodka Kultury, który może na prośbę osoby niepełnosprawnej udzielić pomocy w dostaniu się do wskazanego miejsca. Schody w budynku posiadają antypoślizgową nawierzchnię i poręcze po obu stronach.

Wiejski dom Kultury w Raciążu

Wiejski Dom Kultury posiada dwa wejścia: wejście główne – front budynku oraz wejście bezpośrednio na salę widowiskową.

1)      Do wejścia głównego budynku Wiejskiego Domu Kultury można wejść korzystając z podjazdu dla osób niepełnosprawnych lub pokonując dwa stopnie – front budynku.

2)      Wejście bezpośrednio na salę widowiskową jest wejściem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego dostępne są na stronie BIP Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy
Strona www Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

——————————————————-

OBSŁUGA OSÓB MAJĄCYCH TRWAŁE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r., poz. 1824).

W celu zapewnienia sprawnej obsługi osób uprawnionych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2019 r. poz. 1824) w Tucholskim Ośrodku Kultury oraz Wiejskim Domu Kultury w Raciążu dostępne są usługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się.

 1. W Tucholskim Ośrodku Kultury wszelkie informacje dotyczące działalności TOK i WDK dostępne są na stronie www.toktuchola.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Tucholi.
 2. Osoba uprawniona może komunikować się:
 • w siedzibie Tucholskiego Ośrodka Kultury, pl. Zamkowy 8, 89-500 Tuchola,
 • w siedzibie Wiejskiego Domu Kultury w Raciążu, ul. Wczasowa 1, 89-502 Raciąż,
 • listownie na adres Tucholski Ośrodek Kultury, pl. Zamkowy 8, 89-500 Tuchola,
 • listownie na adres Wiejski Dom Kultury w Raciążu, ul. Wczasowa 1, 89-5012 Raciąż,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: tok@tuchola.pl,
 • za pośrednictwem faxu nr 52 3343388,
 • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę Tucholskiego Ośrodka Kultury – za pomocą platformy e-PUAP.
 1. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu zapewnienia jej możliwości komunikowania się. W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SIM (system językowo-migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).
 2. Osoba uprawniona może skorzystać z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Warunki korzystania określone w pkt. 3 stosuje się odpowiednio do tłumacza wybranego. Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych.
 3. Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN jest świadczeniem bezpłatnym dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).
 4. Osoba uprawniona ma prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.
 5. Osoba uprawniona, o której mowa w pkt. 4, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, wymienionej w pkt 3-5, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
 6. Zgłoszenia należy dokonać w sekretariacie Tucholskiego Ośrodka Kultury lub Wiejskiego Domu Kultury w Raciążu albo w inny sposób wskazany w pkt 2. – do pobrania —> TOK_wniosek
 7. Tucholski Ośrodek Kultury oraz Wiejski Dom Kultury w Raciążu zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia się osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje się na inną formę realizacji dostępu do usług.
 9. Osoba realizująca świadczenie (tłumacz) jest obowiązana zachować w tajemnicy informacje związane z osobą uprawnioną, za wyjątkiem przypadku gdy :

–      zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia osoby uprawnionej lub innych osób,

–      osoba uprawniona lub jej przedstawiciel ustawowy wyraża zgodę na ujawnienie tajemnicy.

 1. Tucholski Ośrodek Kultury udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy i zapewnia pomoc wyznaczonego pracownika w ich wypełnieniu. Ponadto, na wniosek osoby uprawnionej, TOK udostępnia niezbędne dokumenty w oczekiwanej formie (w miarę istniejących możliwości faktycznych i prawnych).

 

Harmonogram działań podnoszenia poziomu dostępności

Harmonogram działań podnoszenia poziomu dostępności (wersja z podpisami)

Raport o stanie zapewniania dostępności

Projekt UE Facebook Youtube Instagram